Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

firma

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Adresa

Dvořákovo nábrežie 8
81102 Bratislava

http://www.citibank.sk

Kontaktná osoba

Lucie Polívková
Communication Manager Czech Republic and Slovakia

lucie.polivkova@citi.com


Počet zamestnancov:

50

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Citi je globálnou finančnou skupinou, poskytujúcou viac ako 200 miliónom súkromným osobám, právnickým osobám, štátnym orgánom a inštitúciám vo viac ako 160 štátoch a jurisdikciách sveta široký sortiment finančných služieb a produktov, zahŕňajúci retailové bankovníctvo, firemné a investičné bankovníctvo, poisťovníctvo a správu aktív. Citi svoje služby na Slovensku ponúka od roku 1995. Od tohto okamihu si vybudovala silné postavenie v segmente firemného bankovníctva a je vyhľadávaným partnerom slovenských spoločností, klientov z verejného sektora, nadnárodných spoločností pôsobiacich na Slovensku, rovnako ako globálnych investorov. Celosvetová prítomnosť a široká paleta produktov a služieb umožňuje inštitucionálnym investorom zo Slovenska prístup na globálne trhy.

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Multikultúrne spektrum našich zamestnancov a klientov odráža jednotlivé národné kultúry viac ako 160 krajín a jurisdikcií, v ktorých Citi ako globálna banka pôsobí. Rôznorodé tímy a myšlienky nám napomáhajú v raste a inováciách a sú kľúčovou súčasťou toho, kým sme a kam ako spoločnosť smerujeme.
Rôznorodosť a inklúzia našej pracovnej sily sú kľúčové pre úspech spoločnosti Citi ako globálnej organizácie a pre plnenie nášho záväzku k zodpovednému financovaniu.

Uplatňovanie politiky spravodlivého zamestnávania, rôznorodosti a oceňovanie inklúzie znamená, že:
• voči sebe vystupujeme so vzájomným rešpektom a dôstojnosťou;
• vytvárame a podporujeme inkluzívne pracovné prostredie, v ktorom sa môžu prezentovať rôzne názory a takéto rôzne názory sú rešpektované;
• ľudí prijímame do zamestnania a povyšujeme ich podľa dosiahnutých výsledkov;
• usilujeme sa byť spoločnosťou, v ktorej chcú pracovať tí najlepší;
• vytvárame široko dostupné príležitosti na profesionálny rozvoj;
• podporujeme zdravú rovnováhu medzi prácou a osobným životom;
• dodržiavame princípy rovnakých pracovných príležitostí v súlade s duchom a literou všetkých zákonov zaoberajúcich sa spravodlivými postupmi pri zamestnávaní a nediskrimináciou

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Na globálnej úrovni sme sa zaviazali ku konkrétnym krokom v oblasti diverzity a inklúzie, ktoré sa týkajú všetkých zamestnancov bez ohľadu na ich postavenie v rámci organizačnej štruktúry.

Lokálne záujmové združenia zamestnancov
Členovia nášho najvyššieho vedenia na globálnej úrovni stoja na čele záujmových skupín, ktoré zahŕňajú široké demografické spektrum našich zamestnancov, ako napr. združenie žien, hendikepovaných ľudí, kolegov s inou farbou pleti, rodičov alebo LGBTQ komunity. Vďaka tomuto modelu záujmových skupín sú naši najvyšší predstavitelia motorom zmien vo firemnej kultúre Citi ako aj vo vývoji interných predpisov, čím prehlbujú diverzitu a inklúziu na pracovisku.
V súlade s našou firemnou kultúrou sú záujmové skupiny prístupné všetkým zamestnancom, a to bez ohľadu na ich stotožnenia sa s danou komunitou. V súčasnosti na globálnej úrovni pôsobí viac ako 175 záujmových skupín naprieč 42 krajinami s členskou základňou v počte 23 000 zamestnancov.

Platová a rodová rovnosť
V Citi neustále kladieme dôraz na odstraňovanie rozdielov v mzdách medzi mužmi a ženami. V roku 2018 sme zaviedli ciele, ktoré do roku 2021 na globálnej úrovni pomôžu zvýšiť zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách naprieč bankou zo súčasných 37 percent na najmenej 40 percent.
Správa “Ženy v ekonomike II”, ktorú vydala Citi v roku 2017, sa zaoberá zapojením žien v ekonomike ako možného impulzu pre silnejší ekonomický rast.
Celá správa je uvedená tu Citi GPS report – Women in the Economy II – How Implementing a Women’s Empowerment Agenda Can Shape the Global Economy.

Sociálna zodpovednosť
Sociálna zodpovednosť je v Citi hlboko zakotvená a jej poslaním je umožňovať rast a pokrok po celom svete. Citi na Slovensku je zapojená do iniciatívy Pathways to Progress, ktorú podporuje prostredníctvom svojej firemnej nadácie Citi Foundation a aktívne sa zapája aj do rozvoja podnikateľských programov pre mladých ľudí. Citi sa zameriava taktiež na rozvoj neziskového sektora, preto v tejto oblasti úzko spolupracuje s neziskovými a charitatívnymi organizáciami na Slovensku.

Ďalšie príklady, ako Citi konkrétne podporuje diverzitu a inklúziu, nájdete v globálnej výročnej správe Citi o diverzite z roku 2018

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

 • Bloomberg: V roku 2018 Citi získala najvyššie ocenenie v globálnej ankete Awards for Excellence časopisu Euromoney za celosvetovo najlepšiu banku v oblasti podnikovej zodpovednosti
 • Bloomberg: Citi patrí medzi popredné spoločnosti zahrnuté v rámci 2019 Bloomberg Gender-Equality Indexu (GEI) oceňujúceho firmy, ktoré sa verejne zaväzujú k transparentnosti v oblasti rodovej rovnosti.
 • Thomson Reuters: Top 100 Global Diversity and Inclusion Index
 • Stonewall UK Workplace Equality Index: Top Investment Bank for LGBT Equality (Citi UK)
 • Corporate Equality Index Human Rights Campaign: 100% Score
 • U.S. Veterans Magazine: Top Veteran-Friendly Companies
 • Hispanic Association on Corporate Responsibility (HACR): Corporate Inclusion Index
 • Calvert Investments: TOP COMPANIES FOR CORPORATE DIVERSITY PRACTICES OF THE S&P 10
 • V roku 2018 sa vedúci predstavitelia Citi dostali na popredné miesta napr. v rámci nasledovných rebríčkov:
  American Banker magazine: The Most Powerful Women in Banking and Finance
  Empower: 100 Ethnic Minority Executives
  OUTstanding: 100 LGBT+ Executives

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

V rámci jednotlivých krajín sme členmi rôznych organizácií. Viac informácií tu.
https://www.citigroup.com/citi/diversity/partnerships.html

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

V roku 2019 Citi verejne oznámila svoj globálny záväzok, že v priebehu 3 rokov zavedie ciele pre zvýšenie zastúpenia žien vo vedúcich pozíciách naprieč bankou zo súčasných 37 percent na najmenej 40 percent.