AmCham Slovakia (BSCF)

iná

AmCham Slovakia (BSCF)
Adresa

Crowne Plaza hotel, Hodžovo námestie 2
811 06 Bratislava

https://www.career4u.sk/

Kontaktná osoba

Peter Rusiňák
BSCF koordinátor, AmCham policy officer

peter.rusinak@amcham.sk


Počet zamestnancov:

BSCF nemá svojich vlastných zamestnancov, keďže nie je samostatným právnym subjektom - AmCham zamestnáva 10 ľudí na TPP, vrátane koordinátora BSCF.

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

BSCF združuje spoločnosti, ktoré na Slovensku prevádzkujú centrá podnikových služieb (SSC) alebo poskytujú externé služby (BPO). Od apríla 2014 je BSCF súčasťou Americkej obchodnej komory.

Aké hodnoty vyznáva vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

Naše hodnoty v tejto oblasti korelujú s hodnotami našich členov – zväčša medzinárodných korporátov, ktorých prirodzenou súčasťou diverzita je.

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

BSCF je zastrešujúca sektorová organizácia spoločností, ktoré na Slovensku prevádzkujú zdieľané služby – z toho dôvodu nevyvíja samostatné vlastné aktivity v tejto oblasti.

Získala vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie.

Je vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Nie.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je vaša organizácia najviac hrdá.

Ako zastrešujúca organizácia zdieľaných služieb na Slovensku sme obzvlášť hrdí na to, že reprezentujeme 95 % všetkých zamestnancov na Slovensku v tomto sektore. Čo sa týka inšpiratívnej aktivity, BSCF AmCham aktívne vstupuje do vyučovacieho procesu na viacerých vysokých školách, kde pokrýva ucelené akreditované predmety pre študentov (napr. Zručnosti pre úspech: z univerzity do praxe) a expertné školenia pre pedagógov (napr. Train the Trainer).