adidas Slovakia s.r.o.

firma

adidas Slovakia s.r.o.
Adresa

Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava

http://www.adidas-group.com

Kontaktná osoba

Daša Murčová
Retail Marketing Activation Manager CEE

dasa.murcova@adidas-group.com


Počet zamestnancov:

70

Popíšte hlavné činnosti organizácie:

Športový / módny priemysel

Aké hodnoty vyznáva Vaša organizácia v oblasti diverzity a inkluzívneho prístupu k zamestnancom?

• Spolupráca
• Kreativita
• Sebadôvera

Ako sa konkrétne realizujú tieto hodnoty v praxi zohľadňujúc pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopciu, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav?

Vytvárame inkluzívne prostredie pre zamestnancov – multikultúrne (5 národností v rámci BA offices) a rodovo diverzifikované naprieč oddeleniami a jednotlivými stupňami manažmentu (50/50% podiel mužov a žien).
Všetky smernice sú inkluzívne a neuprednostňujú a neznevýhodňujú žiadnu konkrétnu skupinu. Rešpektujeme potreby zamestnancov prostredníctvom flexibilnej pracovnej doby a home office možností.
Rešpektujeme individuálne potreby v prípade návratu po materskej (v top manažmente máme ženu – matku na skrátený pracovný úväzok).

Získala Vaša organizácia ocenenie za činnosti spojené s politikou rovnakého zaobchádzania a diverzity na Slovensku alebo v zahraničí?

Nie.

Je Vaša organizácia členom národných a medzinárodných asociácií zaoberajúcich sa diverzitou?

Nie.

Opíšte jednu inšpiratívnu aktivitu, na ktorú je Vaša organizácia najviac hrdá?

adidas Slovakia podporuje Teach for Slovakia, ktoré podporuje vzdelávanie minoritných skupín.

Od júna 2018 v adidas East Europe začala naplno fungovať Dive-In myšlienka, ktorá je iniciovaná a manažovaná skupinou 13 zamestnancov (bottom-up), pričom má plnú podporu najvyššieho vedenia.

Medzi prvé aktivity Dive-In tímu patrí:
– all-employee prednáška na tému Predsudkov a Diverzity na pracovisku,
– Videointerview s generálnou manažérkou adidas EE, Marinou Mogus, na tému “Ženy v Top manažmente firmy”
– diverzity mapa – zamestnanci sú vyzvaní zakresliť prostredníctvom farieb do veľkého obrázka svoj typ “diverzity” (stále prebieha)
– all employee stretnutie a prednáška s guest speakrom – hercom Michalom Nogom na tému Disability, pri príležitosti International disability day (3.12.)
– focus group na tému rodovej diverzity a kariérneho rastu žien v rámci adidas