Čo je diverzita

Slovenským ekvivalentom rôznorodosť možno vyjadriť všetky viditeľné, ale aj neviditeľné aspekty, ktorými sa ľudia odlišujú a zároveň sú si podobní.

Sú nimi napríklad:

Pohlavie

Etnický pôvod

Vek

Rodičovstvo, tehotenstvo alebo adopcia

Typ osobnosti

Rasa

Sexuálna orientácia

Zdravotné postihnutie

Manželský, partnerský alebo rodinný stav

Spôsob zmýšľania

Národnosť

Rodová identita

Sociálny pôvod

Politické alebo náboženské presvedčenie

Iné

Čokoľvek, čo nás robí výnimočnými, je súčasťou tejto definície. Niektoré črty sú vrodené a nedajú sa zmeniť, preto si každý z nás zaslúži prístup bez predsudkov.

Inklúzia je praktické prevedenie diverzity, rovnakého zaobchádzania rešpektujúceho odlišnosti, do reality. Je to súbor aktivít vytvárajúcich prostredie vzájomnej úcty, angažovanosti a väzieb.

Manažment diverzity sa opiera o jedinečnosť každého človeka a cielene vytvára stratégie, politiky a programy, ktoré vytvárajú rešpektujúce prostredie. Spoločnosti a organizácie aplikujúce manažment diverzity do praxe si svojich zamestnancov vážia, vnímajú a rozvíjajú ich potenciál.Týmto spôsobom sú ciele biznisu prepojené so spoločenskými, čím sa podnikanie stáva zodpovedným.

Praktických príkladov uplatňovania manažmentu diverzity na pracovisku je viacero: rovnocenný jazyk, ktorý automaticky vyjadruje prítomnosť všetkých skupín, rovnosť pracovných príležitostí, opatrenia proti mobbingu, pozitívna/kompenzačná diskriminácia, aplikované kvóty a iné aktivity v prípadoch, kde sú nerovné podmienky viditeľné (napr. v limitovanej možnosti postupu žien na vyššiu pozíciu), work-life balance a iné.

Rôznorodí zamestnanci sa dokážu tiež omnoho jednoduchšie prispôsobiť rastúcej rôznorodosti súčasného trhu a zákazníkov a ich požiadavkám na kvalitu a funkcionalitu tovarov a služieb. Na základe reportu Assesing Diversity: Impact in Business (2014) má politika diverzity vo firmám nasledujúci dopad:

Vysoká ROI

Na základe prieskumu na vzorke 200 firiem v štyroch krajinách z roku 2003 investujú spoločnosti do diverzity, pretože im prináša ekonomické výhody. Diverzita je pre nich dlhodobý „value-driver“ a prináša krátkodobé a strednodobé príležitosti. Spomenúť treba i benefity v rámci ROI, ktoré ovplyvňujú cash-flow. Politika diverzity napríklad znižuje náklady spojené s nedostatkom pracovných síl, otvára nové trhy a zlepšuje výkon firiem na už existujúcich trhoch. Firmy sa stávajú viac konkurencieschopné a budujú si „differenciated reputation“ medzi kľúčovými zákazníkmi a ostatnými stakeholdermi.

Podpora inovácií

Podľa prieskumu „Diversity and Innovation a Business Opportunity for all” existuje v biznis kontexte priamo úmerný vzťah medzi rozmanitosťou a inováciami. Existuje silná korelácia medzi diverzitou vedenými inováciami a produktovými inováciami. Podľa zapojených spoločností to má pozitívny dopad na korporátne zisky.

Rastúci význam pre SMEs

Pre malé podniky je manažment diverzity dôležitý z hľadiska získavania nových zákazníkov a tiež uzatvárania zmlúv, hlavne čo sa týka verejných inštitúcií a veľkých podnikov, ktoré majú „procurement and supplier diversity policies“.

Pozitívny dopad

Podľa The European Business Test Panel (3000 firiem, 25 štátov EÚ) až 83 % podnikov potvrdilo, že diverzita ma pozitívny dopad na ich biznis.

Zníženie strát

Napríklad nezamestnanosť postihnutých ľudí (je o 70 % vyššia ako pri ľuďoch bez postihnutia) znamená pre krajiny EÚ straty v hodnote viac ako 40,3 miliárd eur ročne.

Iné prieskumy a štúdie poukazujúce na pozitívny prínos politiky divezity sú napríklad:

Článok Why Diversity And Inclusion Will Be A Top Priority For 2016 poukazuje na to, že verejnosť sa čoraz viac zaujíma o diverzitu. Firmy, ktoré majú efektívny manažment diverzity, majú lepšie výsledky ako ostatné spoločnosti.

Podľa prieskumu spoločnosti McKinsey diverzita v pracovnom tíme prináša firmám vyšší zisk. Spoločnosti s vysokým zastúpením žien vo firme majú o 15 % väčšiu pravdepodobnosť finančnej návratnosti oproti priemeru v danom sektore.

Podľa prieskumu Catalyst podniky, ktoré majú štatisticky viac žien v boardoch, v dlhodobom horizonte predbehnú svojich konkurentov.

Podľa prieskumu Deloitte Australia majú inkluzívne tímy v spoločných zadaniach o 80 % väčší výkon ako ich neinkluzívni kolegovia.

Podľa prieskumu High-Impact tech Management 2015 od spoločnosti Deloitte, ktorý skúmal 450 globálnych spoločností, politika v oblasti získavania talentov vysoko koreluje s výkonnosťou podnikov (zisky, cash flow..).

Spoločnosti, ktoré majú “Inclusive Talent System”, a “Managed Talent Companies” majú 2,3-krát vyšší cash flow na zamestnanca v trojročnom horizonte, sú 1,8-krát viac pripravené na zmeny a tiež 1,7-krát viac podporujú inovácie.

Spoločnosti, ktoré majú inkluzívny  systém práce s talentmi sa tiež lepšie vyrovnávajú s personálnymi problémami a vychovávajú lepších lídrov. A platí, že spoločnosti, ktoré sú lepšie v HR, sú lepšie aj v celkovej výkonnosti podniku.

Partneri