O Charte

O Charte diverzity Slovensko

Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva podporovaná Európskou komisiou spolu s Európskou platformou pre Charty diverzity, ktorá v štátoch EÚ podporuje šírenie a zdieľanie princípov, dobrej praxe a skúseností na tému manažmentu diverzity. Na Slovensku sa tvorbe Charty diverzity venovala organizácia DIVERSITY PRO, ktorá má za cieľ osvetu o rozmanitosti a inklúzii na pracovisku zameriavajúc sa na témy LGBT, spolu so skupinou firiem v rámci združenia Shared Services Centier pri Americkej obchodnej komore. V roku 2017 úlohu administrátora Charty diverzity Slovensko prebralo združenie Business Leaders Forum.

Z čoho Charta diverzity Slovensko vychádza?

Diverzita na Slovensku

Spustenie národnej Charty diverzity je v súlade s Akčným plánom predchádzania všetkých foriem diskriminácie na roky 2016-2019 pod záštitou Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom tohto plánu je zabezpečiť účinnú ochranu pred diskrimináciou, zlepšiť dodržiavanie antidiskriminačného zákona v praxi, zlepšiť informovanosť o diskriminácii u aktérov a zvýšiť informovanosť verejnosti o prevencii diskriminácie a spôsoboch ochrany pred ňou.

Prieskum Eurobarometer zameraný na otázky diskriminácie v SR z októbra 2015 ukázal, že:

40 % ľudí sa domnieva, že úsilie bojovať proti všetkým formám diskriminácie na Slovensku nie je účinné alebo je neexistujúce;

Za najviac rozšírenú formu diskriminácie sa považuje diskriminácia ľudí starších ako 55 rokov (50 %), diskriminácia na základe etnického pôvodu (46 %), zdravotného postihnutia (39 %) a sexuálnej orientácie (38 %).

51 % respondentov zo Slovenska vyslovilo názor, že by sa mali zaviesť nové opatrenia na zvýšenie úrovne ochrany menovaných skupín (zdravotné postihnutie, vek, náboženstvo alebo viera, sexuálna orientácia alebo rodová identita) pred diskrimináciou.

Diverzita v Európe

Na tému rovnosti boli Európskou komisiou vydané početné nariadenia, ktorými sa podarilo dať diverzite vyššiu vážnosť. Pozrite si niektoré z nich:

Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní.

Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod.

Návrh Smernice európskeho parlamentu a rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach.

Legislatívne vymedzenie je bez priamej aplikácie neúčinné a zodpovednosť neleží len na pleciach Európskych inštitúcií, ale najmä na iniciatíve členských štátov, firiem, neziskových organizácií, všetkých zamestnávateľov a občanov.. Všetci hrajú významnú rolu v boji proti diskriminácii a podpore diverzity v spoločnosti. Európska komisia preto podporuje iniciatívu Chárt diverzity, ktoré sa prijali v jednotlivých európskych štátoch. Krátkym dokumentom zahrňujúcim základné záväzky pre vytvorenie rôznorodého pracovného prostredia sa firmy rôznej veľkosti dobrovoľne zaväzujú realizovať myšlienky rovnosti, rešpektu a inklúzie. Sú si vedomé, že rôznorodosť prináša mnohé spoločenské výhody či biznis príležitosti. Na základe správy Európskej komisie Overview of Diversity Management implementation and impact amongst Diversity Charter signatories in the European Union (2014) možno pozorovať tieto kľúčové faktory:

10 rokov po spustení prvej charty diverzity vo Francúzsku túto chartu podpísalo viac ako 7 100 organizácií, v ktorých pracuje 13,6 milióna zamestnancov. Každoročne sa do tejto iniciatívy zapája 500-600 podnikov.

Podstatná časť zakladajúcich členov charty (95 %) uviedla, že podpis charty mal vplyv na rozvoj politiky rozmanitosti v ich firme/organizácii.

Stále viac signatárov si uvedomuje, že charta diverzity znamená “strong business case”. Od podpísania charty a zavedenia princípov rozmanitosti si signatári všimli zlepšenie vo viacerých CSR oblastiach. 47 % z opýtaných signatárov charty si všimlo ohľaduplnejšie správanie u zamestnancov, 46 % označilo za prínos menej konfliktov na pracovisku (kvôli vekovým či kultúrnym rozdielom), 46 % signatárov zhodnotilo chartu pozitívne z hľadiska získania a udržania talentovaných zamestnancov. Podľa 25 % signatárov má diverzita vplyv na celkovú výkonnosť podniku.

Čo sa týka vzťahu chárt k jednotlivým cieľovým skupinám, najviac sú zamerané na tieto témy: rovnosť pohlaví (48 %), vek (46 % seniori, 45 % mladí ľudia), zdravotné postihnutie (44 %), etnický pôvod (28 %), sexuálna orientácia (16 %)…

Signatári charty berú politiku rozmanitosti a inklúzie naozaj vážne a aplikujú konkrétne opatrenia. Približne 2/3 signatárov (66 %) zahrnulo diverzitu do svojej firemnej kultúry. 56 % signatárov integrovalo diverzitu do svojej externej a internej komunikácie. 46 % signatárov preskúmalo svoje HR procesy s ohľadom na politiku rozmanitosti.

Až 70 % odoziev bolo získaných od signatárov, ktorí zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov. To znamená, že politika inklúzie a rozmanitosti je čoraz viac relevantná i pre malé a stredné podniky, dokonca mikropodniky.

O diverzite sa viac dočítate 

Európska komisia – EU-level exchange platform

Medzinárodné iniciatívy

The Equality and Human Rights Commission – http://www.equalityhumanrights.com/

European Institute for Gender Equality – http://www.eige.europa.eu

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women – http://www.unwomen.org/

Výskumy 

Report on equality between women and men in the EU 2017 – na stiahnutie vo formáte pdf

Eurobarometer on Discrimination 2015 – http://bit.ly/2qxdVij

Iné

Európska komisia – Boj proti diskriminácii

Webová stránka – Diversity Journal